زمین لب دریا جویبارمازندران/جویبار

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:ساحل چپکرود نوع کاربری:مسکونی نوع سند:منگوله دار