زمین هشتاد متری اصفهاناصفهان/اصفهان

قیمت:930,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:80متر مربع نام منطقه/خیابان:مرق اصفهان نوع کاربری:سایر نوع سند:مشاع