زمین 500 متری قشمهرمزگان/قشم

قیمت:1,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:هرمزگان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر