باغ 2000 متری بابلمازندران/بابل

قیمت:21,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:آهنگرکلا نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر