زمین ملکی شاندیزخراسان رضوی/طرقبه شاندیز

قیمت:2,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:900متر مربع نام منطقه/خیابان:امام رضا نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:مشاع