زمین کشاورزی در پیشوای تهرانتهران/تهران

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:700متر مربع نام منطقه/خیابان:پیشوا نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر