آپارتمان شیکاصفهان/اصفهان

قیمت:2,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۲۰متر مربع نام منطقه/خیابان:رکن الدوله نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ