ملک تجاری مسکونی اردبیلاردبیل/اردبیل

قیمت:49,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۲۱متر مربع نام منطقه/خیابان:دروازه مشکین نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ