باغ 3000 متری کردستان مریوانکردستان/مریوان

قیمت:840,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:3000متر مربع نام منطقه/خیابان:دره ناخی نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ