زمین با آب اراکمرکزی/اراک

قیمت:470تومان
برای
فروش
متراژ زمین:100000متر مربع نام منطقه/خیابان:اراک نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:مشاع