زمین باغ مسکونی بابلمازندران/بابل

قیمت:2,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۵۵متر مربع نام منطقه/خیابان:زرگر شهر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ