زمین زراعی _ صنعتی به مساحت 2 هکتار اردبیلاردبیل/اردبیل

قیمت:30,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:20000متر مربع نام منطقه/خیابان:نمین نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ