زمین آماده ساخت در سرخرودمازندران/محمودآباد

قیمت:2,370,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:395متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده خانه دریا نوع کاربری:سایر نوع سند:سایر