زمین کشاورزی قروه سنندجکردستان/سنندج

قیمت:64,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۲۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:قروه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ