مغازه آپارتمان شیکفارس/شیراز

قیمت:1,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۸متر مربع نام منطقه/خیابان:صلح نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ