مجتمع آپارتمانی نازاصفهان/اصفهان

قیمت:8,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۸۶۰متر مربع نام منطقه/خیابان:صفه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ