دو قطعه زمین فروشیکرمان/کرمان

قیمت:2,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۱۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مالک اشتر نوع کاربری:زراعی نوع سند:مشاع