فروش واحد 95بوشهر/بوشهر

قیمت:430,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:شکری نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ