زمین دو نبشاردبیل/اردبیل

قیمت:1,800,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:۲۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:معجز نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ