مغازهاصفهان/اصفهان

قیمت:800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:30متر مربع نام منطقه/خیابان:بهارستان نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ