زمین مسکونی در شهر جدید پردیستهران/پردیس

قیمت:1,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:فاز ۸ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ