واحد 72 متریگیلان/رودسر

قیمت:580,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:72متر مربع نام منطقه/خیابان:72 تن نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ