3000 متر زمینگیلان/رودسر

قیمت:0تومان
برای
مشارکت
متراژ زمین:3000متر مربع نام منطقه/خیابان:رودسر نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ