مغازه در یافت آبادتهران/تهران

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1متر مربع نام منطقه/خیابان:یافت آباد نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ