بازار بزرگ تجارى ٢٥متر برشاهراهه بازارتهرانتهران/تهران

قیمت:36,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٢٥متر مربع نام منطقه/خیابان:بازار نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ