زمینسمنان/شاهرود

قیمت:300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:30000متر مربع نام منطقه/خیابان:روستا ابر نوع کاربری:زراعی نوع سند:تک برگ