دو واحد یکجا یا تکیقزوین/البرز

قیمت:1,625,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:فردیس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر