110 متر قلی پورگیلان/رشت

قیمت:910,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:135متر مربع نام منطقه/خیابان:قلی پور نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ