زمین کشاورزیاصفهان/اصفهان

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:شاهین شهر نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ