آپارتمانیهرمزگان/کیش

قیمت:2,110,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۸۴.۷۵متر مربع نام منطقه/خیابان:میرمهنا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ