4000 متر زمین کشاورزی در شهر ملک آبادخراسان رضوی/مشهد

قیمت:900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:4000متر مربع نام منطقه/خیابان:پشت پلیس راه باغچه نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:مشاع