زمین جنگلی جلگه ایمازندران/نوشهر

قیمت:250,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:100000متر مربع نام منطقه/خیابان:مزگاه نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ