زمین باغشنخراسان رضوی/نیشابور

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:4000متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرستان زبرخان شهر باغشن نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر