ملک تجاری صنعتی البرزالبرز/نظرآباد

قیمت:85,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:15000متر مربع نام منطقه/خیابان:1 نوع کاربری:صنعتی نوع سند:شش دانگ