آپارتمان45متر سازمان برنامهتهران/تهران

قیمت:1,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:سازمان برنامه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ