مسکونیگلستان/گرگان

قیمت:1,732,800,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۲۲متر مربع نام منطقه/خیابان:کردکوی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ