زمین چالوسمازندران/چالوس

قیمت:2,310,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:231متر مربع نام منطقه/خیابان:الف کلا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تفکیکی